Polityka prywatności

Niniejsza Witryna zbiera niektóre Dane osobowe od swoich Użytkowników.

Ten dokument można wydrukować w celach informacyjnych za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.


Właściciel i administrator danych

Coach & I OÜ 

Harju maakond, Kesklinna linnaosa, 

Tornimäe tn 3 // 5 // 7

Tallinn 10145

Email: bea@coachandi.eu


Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych, które ta Witryna zbiera samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: Tracker; Dane użytkowania; Imię; adres e-mail; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; nazwa; informacje z kalendarza; Informacje o płatności; nazwisko; Adres rozliczeniowy; Nazwa Użytkownika; hasło; numer VAT; Nazwa firmy; kraj; zdjęcie profilowe; Identyfikator użytkownika; numer domu.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem Danych.
Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej Witryny.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Witrynę są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić tej Witrynie świadczenie usług. W przypadkach, gdy w Serwisie wyraźnie zaznaczono, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.
Użytkowników, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu z Właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Witrynę ma na celu świadczenie Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Witryny i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.


Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, dostęp do Danych mogą mieć określone typy osób odpowiedzialnych za działanie Serwisu (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak: podmiotom świadczącym usługi techniczne, listonoszom, dostawcom hostingu, firmom informatycznym, agencjom komunikacyjnym) wyznaczonym, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Właściciela. Zaktualizowaną listę tych stron można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;
  podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich jej zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce przetwarzania

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.
W zależności od lokalizacji Użytkownika transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem Danych Użytkownika do innego kraju niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa przez Właściciela w celu zabezpieczenia swoich Danych.
Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Czas retencji

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe gromadzone dla celów związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania tej umowy.
 • Dane Osobowe zebrane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.
Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.


Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełnienia obowiązków prawnych, reagowania na żądania egzekucyjne, ochrony jego praw i interesów (lub jego Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także: Analityka, Łączenie danych, Kontaktowanie się z Użytkownikiem, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Obsługa czynności związanych z wydajnością, Obsługa płatności, Komentowanie treści, Interakcja z platformami gromadzenia danych i innymi stronami trzecimi, Interakcja z platformami czatu na żywo, Zarządzanie kontakty i wysyłanie wiadomości, Zarządzanie gromadzeniem danych i ankietami online, Rejestracja i uwierzytelnianie, Rejestracja i uwierzytelnianie zapewniane bezpośrednio przez tę Witrynę, Funkcje społecznościowe, Ochrona przed spamem, Zarządzanie tagami oraz Optymalizacja i dystrybucja ruchu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o Danych Osobowych wykorzystywanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych”.


Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych

Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

 • Analityka: Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.
  Google Analytics (Google Ireland Limited): Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Witryny, przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy Policy – Opt Out Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Łączenie Danych: Ten rodzaj usługi umożliwia Właścicielowi łączenie Danych z usługami stron trzecich ujawnionymi w niniejszej polityce prywatności. Powoduje to przepływ Danych przez te usługi, potencjalnie powodując przechowywanie tych Danych.
  Zapier (Zapier, Inc.) Zapier to usługa automatyzacji przepływu pracy świadczona przez Zapier, Inc., która automatyzuje przepływ danych między usługami (stron trzecich). Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; Imię. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Kontakt z użytkownikiem
  Lista mailingowa lub newsletter (ten Serwis): Rejestrując się na liście mailingowej lub newsletter, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktowej osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym dotyczące Serwisu. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Witrynie lub po dokonaniu zakupu. Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; Imię. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory.
 • Komentowanie treści: Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikowanie komentarzy na temat zawartości tej Witryny. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również zostawiać anonimowe komentarze. Jeżeli wśród Danych Osobowych podanych przez Użytkownika znajduje się adres e-mail, może być on wykorzystany do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy odpowiadają za treść własnych komentarzy. Jeśli zainstalowana jest usługa komentowania treści dostarczana przez osoby trzecie, może ona nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których zainstalowana jest usługa komentowania, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści.
  System komentarzy zarządzany bezpośrednio (ta Witryna): Niniejsza Witryna posiada własny wewnętrzny system komentarzy do treści. Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; Imię. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory.
 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych: Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Witryny i interakcję z nimi. Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.
  Widget Spotify (Spotify AB): Spotify to usługa dostarczania treści audio świadczona przez Spotify AB, która umożliwia tej Stronie umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Szwecja- Privacy Policy Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
  Video Vimeo (Vimeo, LLC): Vimeo to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Vimeo, LLC, która umożliwia tej Witrynie umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
  YouTube IFrame Player (Google Ireland Limited): YouTube IFrame Player to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach. Za pośrednictwem tej Usługi niniejsza Witryna może gromadzić Dane bezpośrednio lub pośrednio na lub z urządzeń Użytkowników, w tym za pomocą narzędzi śledzących. Użytkownicy mogą ograniczyć taki dostęp do swoich Danych za pośrednictwem security settings pageprovided by Google Użytkownicy mogą w dowolnym momencie poprosić Właściciela o dalsze informacje na temat tych ustawień prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Dane gromadzone za pośrednictwem Usługi mogą być również wykorzystywane do pomocy stronom trzecim w dostarczaniu reklam opartych na zainteresowaniach. Użytkownicy mogą zrezygnować z reklam stron trzecich opartych na zainteresowaniach za pomocą ustawień urządzenia lub odwiedzając stronę Network Advertising Initiative opt-out page Przetwarzane Dane Osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi. Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy Policy – Opt out Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 •  Obsługa czynności związanych z wydajnością: Ten rodzaj usługi pomaga Właścicielowi zarządzać zadaniami, współpracą i ogólnie czynnościami związanymi z wydajnością. W przypadku korzystania z tego rodzaju usług Dane Użytkowników będą przetwarzane i mogą być przechowywane, w zależności od celu danej czynności. Usługi te mogą być zintegrowane z szeroką gamą usług stron trzecich ujawnionych w niniejszej polityce prywatności, aby umożliwić Właścicielowi importowanie lub eksportowanie Danych potrzebnych do odpowiedniej aktywności.
  Calendly (Calendly, LLC): Calendly to usługa świadczona przez Calendly, LLC, która ułatwia planowanie spotkań online. Przetwarzane Dane Osobowe: informacje z kalendarza; adres e-mail; nazwać. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone Privacy Policy
 • Obsługa płatności: O ile nie określono inaczej, ta Witryna przetwarza wszelkie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi środkami za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Ogólnie rzecz biorąc i o ile nie określono inaczej, Użytkownicy są proszeni o podanie swoich danych płatniczych i danych osobowych bezpośrednio takim dostawcom usług płatniczych. Ta Witryna nie jest zaangażowana w zbieranie i przetwarzanie takich informacji: zamiast tego otrzyma jedynie powiadomienie od odpowiedniego dostawcy usług płatniczych, czy płatność została pomyślnie zrealizowana.
  Płatności przetwarzane za pośrednictwem Apple App Store (Apple Inc.): Ta Witryna korzysta z usługi płatności świadczonej przez Apple Inc., która umożliwia Właścicielowi oferowanie zakupu samej aplikacji lub zakupów w aplikacji. Dane osobowe przetwarzane w celu sfinalizowania zakupów są przetwarzane przez Apple zgodnie z opisem w privacy policy for the App Store Przetwarzane Dane Osobowe: adres rozliczeniowy; adres e-mail; Imię; nazwisko; Informacje o płatności. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone Privacy Policy – Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory; informacje handlowe.
  Stripe (Stripe Technology Europe Ltd): Stripe to usługa płatności świadczona przez Stripe Technology Europe Ltd. Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy; adres e-mail; Imię; nazwisko; Informacje o płatności. Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy Policy Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory; informacje handlowe. Apple Pay (Apple Inc.): Apple Pay to usługa płatnicza świadczona przez Apple Inc., która umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą telefonów komórkowych. Przetwarzane Dane Osobowe: adres rozliczeniowy; adres e-mail; Imię; nazwisko; Informacje o płatności. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory; informacje handlowe.
 • Interakcja z platformami gromadzenia danych i innymi stronami trzecimi: Ten rodzaj usługi umożliwia Użytkownikom interakcję z platformami gromadzenia danych lub innymi usługami bezpośrednio ze stron tej Witryny w celu zapisywania i ponownego wykorzystywania danych. Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może gromadzić Dane przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z usługi.
  Widżet MailerLite (UAB „Mailerlite”): Widget MailerLite to usługa umożliwiająca interakcję z usługą zarządzania adresami e-mail i wysyłaniem wiadomości MailerLite świadczoną przez UAB „Mailerlite”. Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; Imię. Miejsce przetwarzania: Litwa – Privacy Policy. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Interakcja z platformami czatu na żywo: Ten rodzaj usługi pozwala Użytkownikom na interakcję z zewnętrznymi platformami czatu na żywo bezpośrednio ze stron tej Witryny w celu skontaktowania się i skontaktowania się z pomocą techniczną tej Witryny. Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może gromadzić Dane przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z usługi. Co więcej, rozmowy na czacie na żywo mogą być rejestrowane.
  Widżet czatu na żywo Tidio (Tidio Poland Sp. z o.o.): Widżet czatu na żywo Tidio to usługa interakcji z platformą czatu na żywo Tidio świadczona przez Tidio Poland Sp. ogród zoologiczny. Przetwarzane Dane Osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Naganiacz zwierza; Dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Polska Privacy Policy. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości: Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub wszelkich innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem. Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i godziny przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji z nią, np. poprzez kliknięcie linków zawartych w wiadomości.
  MailerLite (UAB „Mailerlite”): MailerLite to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez UAB „Mailerlite”. Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; Imię. Miejsce przetwarzania: Litwa Privacy Policy. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Zarządzanie gromadzeniem danych i ankietami online: Ten rodzaj usługi umożliwia tej Witrynie zarządzanie tworzeniem, wdrażaniem, administrowaniem, dystrybucją i analizą formularzy i ankiet online w celu gromadzenia, zapisywania i ponownego wykorzystywania Danych od odpowiadających Użytkowników. Gromadzone Dane Osobowe zależą od informacji żądanych i dostarczonych przez Użytkowników w odpowiednim formularzu online. Usługi te mogą zostać zintegrowane z szeroką gamą usług podmiotów trzecich, aby umożliwić Właścicielowi podjęcie kolejnych kroków z przetwarzanymi Danymi – m.in. zarządzanie kontaktami, wysyłanie wiadomości, analityka, reklama i przetwarzanie płatności.
  Typeform (TYPEFORM S.L): Typeform to kreator formularzy i platforma do gromadzenia danych dostarczana przez TYPEFORM S.L. Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; Imię. Miejsce przetwarzania: Hiszpania – Privacy Policy. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Rejestracja i uwierzytelnianie: Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownicy umożliwiają tej Witrynie identyfikację ich i dostęp do dedykowanych usług. W zależności od tego, co opisano poniżej, osoby trzecie mogą świadczyć usługi rejestracji i uwierzytelniania. W takim przypadku ta Witryna będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te usługi stron trzecich w celu rejestracji lub identyfikacji. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą również gromadzić Dane Osobowe do celów targetowania i profilowania; aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z opisem każdej usługi.
  Bezpośrednia rejestracja i profilowanie (ta Witryna): Rejestrując się lub uwierzytelniając bezpośrednio za pośrednictwem tej Witryny, Użytkownicy umożliwiają tej Witrynie identyfikację ich i dostęp do dedykowanych usług. Właściciel może przetwarzać Dane zebrane podczas rejestracji lub uwierzytelniania Użytkowników również w celach targetowania i profilowania; aby dowiedzieć się więcej, Użytkownicy mogą skontaktować się z Właścicielem korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Przetwarzane Dane Osobowe: adres rozliczeniowy; Nazwa firmy; kraj; adres e-mail; Imię; nazwisko; hasło; zdjęcie profilowe; Identyfikator użytkownika; Nazwa Użytkownika; Numer VAT. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory; informacje handlowe; informacje sensoryczne. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Ochrona przed spamem: Ten rodzaj usługi analizuje ruch w tej Witrynie, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu odfiltrowania go z części ruchu, wiadomości i treści, które są uznawane za SPAM.
  Akismet (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.): Akismet to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail; Imię; Nazwa Użytkownika. Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy Policy. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory.
 • Funkcje społecznościowe:
  Profil publiczny (ta Witryna): Użytkownicy mogą mieć profile publiczne, które mogą wyświetlać inni Użytkownicy. Oprócz podanych Danych Osobowych profil ten może zawierać interakcje Użytkowników z niniejszą Witryną. Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; Imię; nazwisko; zdjęcie; Nazwa Użytkownika. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory; informacje sensoryczne. Privacy Policy.  Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.
 • Optymalizacja i dystrybucja ruchu: Ten rodzaj usługi umożliwia tej Witrynie dystrybucję treści za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i optymalizację ich wydajności. To, jakie Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od cech i sposobu realizacji tych usług. Ich funkcją jest filtrowanie komunikacji pomiędzy niniejszym Serwisem a przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę powszechną dystrybucję tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.
  Cloudflare (Cloudflare Inc.): Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc. Sposób integracji Cloudflare oznacza, że ​​filtruje ona cały ruch za pośrednictwem tej Witryny, tj. komunikację między tą Witryną a przeglądarką Użytkownika, jednocześnie umożliwiając zbierane są dane analityczne z tej Witryny. Przetwarzane dane osobowe: Tracker; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Prywatność Privacy Policy. Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe. Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję z CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji szczegółowo opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Prawa Użytkowników

Użytkownikom przysługują określone prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • Wycofaj swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Uzyskaj dostęp do ich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Zweryfikuj i poproś o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ogranicz przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał jego Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odbierz swoje Dane i przekaż je innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że
 • Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest częścią, lub jej zobowiązań przedumownych.
  Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją: uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich Dane Osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania realizacji praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.


Ta witryna internetowa wykorzystuje moduły śledzące. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Cookie Policy.


Dodatkowe informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Serwisu lub powiązanych Usług.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejszy Serwis może na żądanie udostępniać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji niniejsza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z niniejszą Witryną (dzienniki systemowe), wykorzystują w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta witryna internetowa nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Witryny i/lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych dla właściciel. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.


Jeżeli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane.


Informacje dla konsumentów w Kalifornii

Ta część dokumentu integruje i uzupełnia informacje zawarte w pozostałej części polityki prywatności i jest dostarczana przez firmę prowadzącą niniejszą Stronę Internetową oraz, w razie potrzeby, jej spółkę nadrzędną, spółki zależne i stowarzyszone (dla celów niniejszego punktu, o których mowa zbiorczo jako „my”, „nas”, „nasz”).

Postanowienia zawarte w tej sekcji mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników będących konsumentami zamieszkałymi w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z „Ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii z 2018 r.” (Użytkownicy są określani poniżej po prostu jako „Ty”, „ Twoje”, „twoje”) i w przypadku takich konsumentów niniejsze postanowienia zastępują wszelkie inne ewentualnie rozbieżne lub sprzeczne postanowienia zawarte w polityce prywatności.

W tej części dokumentu używany jest termin „dane osobowe” zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów (CCPA).

Kategorie gromadzonych, ujawnianych lub sprzedawanych danych osobowych

W tej sekcji podsumowujemy kategorie danych osobowych, które zebraliśmy, ujawniliśmy lub sprzedaliśmy, oraz ich cele. O tych czynnościach możesz przeczytać szczegółowo w części zatytułowanej „Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych” w niniejszym dokumencie.

Informacje, które zbieramy: kategorie danych osobowych, które zbieramy

Zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych o Tobie: identyfikatory, informacje handlowe, informacje internetowe i informacje sensoryczne.

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii danych osobowych bez powiadomienia.

Jak zbieramy informacje: jakie są źródła gromadzonych przez nas danych osobowych?

Zbieramy wyżej wymienione kategorie danych osobowych, bezpośrednio lub pośrednio, od Ciebie, gdy korzystasz z tej Witryny.

Na przykład, przekazujesz bezpośrednio swoje dane osobowe, gdy przesyłasz wnioski za pośrednictwem dowolnych formularzy w tej Witrynie. Przekazujesz również dane osobowe pośrednio, gdy poruszasz się po tej Witrynie, ponieważ dane osobowe o Tobie są automatycznie obserwowane i gromadzone. Wreszcie możemy zbierać Twoje dane osobowe od stron trzecich, które współpracują z nami w związku z Usługą lub funkcjonowaniem tej Witryny i jej funkcji.

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje: udostępnianie i ujawnianie Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych

Możemy ujawnić gromadzone przez nas dane osobowe osobom trzecim w celach biznesowych. W takim przypadku zawieramy pisemną umowę z taką stroną trzecią, która wymaga, aby odbiorca zarówno zachował poufne dane osobowe, jak i nie wykorzystywał ich do celów innych niż niezbędne do wykonania umowy.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, gdy wyraźnie poprosisz nas o tym lub upoważnisz nas do tego, aby świadczyć Ci naszą Usługę.

Aby dowiedzieć się więcej o celach przetwarzania, zapoznaj się z odpowiednią sekcją tego dokumentu.

Sprzedaż Twoich danych osobowych

Dla naszych celów słowo „sprzedaż” oznacza „sprzedaż, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną danych osobowych konsumenta przez firmę innej firmie lub osobie trzeciej, w zamian za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie”.

Oznacza to, że na przykład sprzedaż może nastąpić za każdym razem, gdy aplikacja wyświetla reklamy lub dokonuje analiz statystycznych ruchu lub wyświetleń, lub po prostu dlatego, że korzysta z narzędzi, takich jak wtyczki sieci społecznościowych i tym podobne.

Twoje prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Oznacza to, że za każdym razem, gdy poprosisz nas o zaprzestanie sprzedaży Twoich danych, zastosujemy się do Twojej prośby.
Takie prośby można składać swobodnie, w dowolnym momencie, bez składania jakichkolwiek weryfikowalnych żądań, po prostu postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Instrukcje dotyczące rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub skorzystać z prawa do rezygnacji ze wszystkich sprzedaży prowadzonych przez tę Witrynę, zarówno online, jak i offline, możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji, korzystając z danych kontaktowych podanych w tym dokumencie.

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby umożliwić operacyjne funkcjonowanie tej Witryny i jej funkcji („cele biznesowe”). W takich przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezbędny i proporcjonalny do celu biznesowego, dla którego zostały zebrane, oraz ściśle w granicach zgodnych celów operacyjnych.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w innych celach, np. w celach komercyjnych (wskazanych w części „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych” w niniejszym dokumencie), a także w celu przestrzegania prawa i obrony naszych praw przed właściwym organom, w przypadku gdy nasze prawa i interesy są zagrożone lub poniesiemy rzeczywistą szkodę.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii i jak z nich korzystać

Prawo do wiedzy i do przenoszenia

Masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci:

 • kategorie i źródła danych osobowych, które zbieramy o Tobie, cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane i komu te informacje są udostępniane;
 • w przypadku sprzedaży danych osobowych lub ujawnienia w celach biznesowych, dwie oddzielne listy, w których ujawniamy:
 • w przypadku sprzedaży, kategorie danych osobowych zakupione przez każdą kategorię odbiorcy; oraz
 • w przypadku ujawnień do celów biznesowych, kategorie danych osobowych uzyskanych przez każdą kategorię odbiorców.

Ujawnienie opisane powyżej będzie ograniczone do danych osobowych zebranych lub wykorzystanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jeżeli udzielimy odpowiedzi drogą elektroniczną, załączone informacje będą „przenośne”, tj. dostarczone w łatwym do użytku formacie, aby umożliwić Państwu bez przeszkód przekazanie informacji innemu podmiotowi – pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne.

Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo (takich jak, między innymi, gdy informacje są wykorzystywane do identyfikacji i naprawy błędów w tej Witrynie, w celu wykrycia bezpieczeństwa incydentów i ochrony przed oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, w celu skorzystania z niektórych praw itp.).

Jeśli nie ma zastosowania żaden wyjątek prawny, w wyniku skorzystania z przysługującego Ci prawa usuniemy Twoje dane osobowe i polecimy to każdemu z naszych usługodawców.

Jak skorzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, musisz przesłać do nas swoje możliwe do zweryfikowania żądanie, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych podanych w niniejszym dokumencie.

Abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę, musimy wiedzieć, kim jesteś. W związku z tym możesz skorzystać z powyższych praw wyłącznie poprzez złożenie możliwego do zweryfikowania żądania, które musi:

 • podać wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem;
 • opisz swoją prośbę wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli ją właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią.

Nie odpowiemy na żadne żądanie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości, a zatem potwierdzimy, że posiadane przez nas dane osobowe rzeczywiście Cię dotyczą.

Jeśli nie możesz osobiście przesłać możliwego do zweryfikowania wniosku, możesz upoważnić osobę zarejestrowaną w Sekretarzu Stanu Kalifornii do działania w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś osobą dorosłą, możesz złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek w imieniu nieletniego pozostającego pod Twoją władzą rodzicielską.

Możesz przesłać maksymalnie 2 wnioski w okresie 12 miesięcy.

Jak i kiedy mamy obsłużyć Twoją prośbę

W ciągu 10 dni potwierdzimy otrzymanie Twojego możliwego do zweryfikowania wniosku i udzielimy informacji o tym, jak rozpatrzymy Twoją prośbę.

Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 45 dni od jej otrzymania. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu, wyjaśnimy Ci powody i o ile więcej czasu potrzebujemy. W związku z tym należy pamiętać, że realizacja Twojej prośby może potrwać do 90 dni.

Nasze ujawnienia będą obejmować okres ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, wyjaśnimy Ci powody naszej odmowy.

Nie pobieramy opłaty za przetworzenie lub udzielenie odpowiedzi na Twoje możliwe do zweryfikowania żądanie, chyba że takie żądanie jest ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne. W takich przypadkach możemy pobrać rozsądną opłatę lub odmówić działania w odpowiedzi na żądanie. W obu przypadkach poinformujemy o naszych wyborach i wyjaśnimy ich przyczyny.


Informacje dla Użytkowników zamieszkałych w Brazylii

spółki zależne i stowarzyszone (na potrzeby tej sekcji określane łącznie jako „my”, „nas”, „nasz”).
Postanowienia zawarte w tej sekcji mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników zamieszkałych w Brazylii, zgodnie z „Lei Geral de Proteção de Dados” (Użytkownicy są określani poniżej po prostu jako „ty”, „twój”, „twój”). W przypadku takich Użytkowników postanowienia te zastępują wszelkie inne ewentualnie rozbieżne lub sprzeczne postanowienia zawarte w polityce prywatności.
Ta część dokumentu używa terminu „dane osobowe” zgodnie z definicją zawartą w Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Podstawy, na których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy podstawę prawną do takiego przetwarzania. Podstawy prawne to:

Twoja zgoda na odpowiednie czynności przetwarzania;
przestrzeganie spoczywającego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego;
prowadzenie polityki publicznej przewidzianej w przepisach ustawowych lub wykonawczych lub na podstawie umów, porozumień i podobnych instrumentów prawnych;
badania prowadzone przez jednostki badawcze, najlepiej prowadzone na zanonimizowanych danych osobowych;
wykonanie umowy i jej procedury wstępne, w przypadkach, gdy jesteś stroną tej umowy;
wykonywanie naszych praw w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym;
ochrona lub bezpieczeństwo fizyczne Twoje lub osoby trzeciej;
ochrona zdrowia – w procedurach wykonywanych przez podmioty lecznicze lub specjalistów;
nasze uzasadnione interesy, pod warunkiem, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec takich interesów; oraz
ochrona kredytowa.

Aby dowiedzieć się więcej o podstawach prawnych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Aby dowiedzieć się, jakie kategorie Twoich danych osobowych są przetwarzane, możesz zapoznać się z sekcją zatytułowaną „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych” w niniejszym dokumencie.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Aby dowiedzieć się, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz zapoznać się z rozdziałami zatytułowanymi „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych” oraz „Cele przetwarzania” w niniejszym dokumencie.

Twoje brazylijskie prawa do prywatności, jak złożyć wniosek i nasza odpowiedź na Twoje prośby

Twoje brazylijskie prawa do prywatności

Masz prawo do:

uzyskać potwierdzenie istnienia czynności przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych;
dostęp do Twoich danych osobowych;
sprostowania niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych;
uzyskać anonimizację, blokowanie lub eliminację niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych lub informacji, które nie są przetwarzane zgodnie z LGPD;
uzyskania informacji o możliwości wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody i jej konsekwencjach;
uzyskania informacji o osobach trzecich, którym udostępniamy Twoje dane osobowe;
uzyskać, na Twoją wyraźną prośbę, możliwość przenoszenia Twoich danych osobowych (z wyjątkiem informacji zanonimizowanych) do innego dostawcy usług lub produktów, pod warunkiem, że nasze tajemnice handlowe i przemysłowe są chronione;
uzyskać usunięcie przetwarzanych danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie Twojej zgody, chyba że jeden lub więcej wyjątków przewidzianych w art. 16 LGPD mają zastosowanie;
cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie;
wnieść skargę dotyczącą Twoich danych osobowych do ANPD (Krajowego Urzędu Ochrony Danych) lub do organów ochrony konsumentów;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa;
zażądać jasnych i adekwatnych informacji dotyczących kryteriów i procedur stosowanych do zautomatyzowanej decyzji; oraz
zażądać przeglądu decyzji podjętych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które wpływają na Twoje zainteresowania. Obejmują one decyzje dotyczące określenia Twojego profilu osobistego, zawodowego, konsumenckiego i kredytowego lub aspektów Twojej osobowości.

Korzystając ze swoich praw, nigdy nie zostaniesz dyskryminowany ani w inny sposób poniesiesz jakiekolwiek szkody.

Jak złożyć wniosek

Możesz w dowolnym momencie złożyć wyraźną prośbę o bezpłatne skorzystanie ze swoich praw, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela prawnego.

Jak i kiedy odpowiemy na Twoją prośbę

Postaramy się szybko odpowiedzieć na Twoje prośby.
W każdym przypadku, jeśli będzie to dla nas niemożliwe, postaramy się przekazać Ci faktyczne lub prawne powody, które uniemożliwiają nam natychmiastowe lub w jakikolwiek inny sposób spełnienie Twoich żądań. W przypadkach, w których nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, wskażemy Ci osobę fizyczną lub prawną, do której powinieneś skierować swoje żądanie, jeśli jesteśmy w stanie to zrobić.

W przypadku złożenia wniosku o potwierdzenie dostępu lub przetwarzania danych osobowych, upewnij się, że określisz, czy chcesz, aby Twoje dane osobowe były dostarczane w formie elektronicznej, czy drukowanej.
Musisz również poinformować nas, czy chcesz, abyśmy natychmiast odpowiedzieli na Twoją prośbę, w takim przypadku odpowiemy w uproszczony sposób, czy zamiast tego potrzebujesz pełnego ujawnienia.
W tym drugim przypadku odpowiemy w ciągu 15 dni od momentu złożenia wniosku, podając wszystkie informacje na temat pochodzenia Twoich danych osobowych, potwierdzenie, czy istnieją zapisy, wszelkie kryteria zastosowane do przetwarzania i cele przetwarzania, jednocześnie chroniąc nasze tajemnice handlowe i przemysłowe.

IW przypadku, gdy złożysz wniosek o sprostowanie, usunięcie, anonimizację lub zablokowanie danych osobowych, upewnimy się, że niezwłocznie przekażemy Twoją prośbę innym stronom, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe, aby umożliwić tym stronom trzecim przestrzeganie Twoich żądanie – z wyjątkiem przypadków, gdy taka komunikacja okaże się niemożliwa lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem z naszej strony.

Przekazywanie danych osobowych poza Brazylię dozwolone przez prawo

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza terytorium Brazylii w następujących przypadkach:

gdy przekazanie jest niezbędne do międzynarodowej współpracy prawnej między organami wywiadu publicznego, dochodzeniowymi i prokuratorskimi, zgodnie ze środkami prawnymi przewidzianymi przez prawo międzynarodowe;
gdy przekazanie jest niezbędne do ochrony życia lub bezpieczeństwa fizycznego lub osób trzecich;
gdy przeniesienie jest autoryzowane przez ANPD;
gdy przekazanie wynika ze zobowiązania podjętego w umowie o współpracy międzynarodowej;
gdy przekazanie jest niezbędne do realizacji porządku publicznego lub prawnego przypisania usługi publicznej;
gdy przekazanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, wykonania umowy lub procedur wstępnych związanych z umową lub regularnego wykonywania praw w procedurach sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych.


Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Witryny (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej Witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z tej Witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzane strony i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor Danych (lub Inspektor Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z niniejszej Witryny. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właścicielem niniejszej Witryny.

Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)

Sposób zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z warunkami względnymi (jeśli są dostępne) i na tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Pliki cookie to moduły śledzące składające się z niewielkich zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Moduł śledzący

Tracker wskazuje dowolną technologię – np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnalizatory WWW, wbudowane skrypty, znaczniki elektroniczne i odciski palców – która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez uzyskiwanie dostępu lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej Witryny, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 8 maj 2022